Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisów internetowych lub usług dostępnych za ich pośrednictwem

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Pharma Nova Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 2/36, 00-131 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez […], pod nr KRS […], NIP 6612347910, REGON […], o kapitale zakładowym […] zł.
 2. Kontakt:
  We wszystkich kwestiach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się skontaktować z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: iod@pharmanova.pl.
 3. Cele przetwarzania
  Twoje dane osobowe są/będą przez nas przetwarzane w następujących celach:
  • bieżącej komunikacji z nami, co stanowi uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit f RODO),
  • zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO),
  • spełnienia obowiązków podatkowych i składkowych (art. 6 ust. 1 lit c RODO),
  • badania opinii na nasz temat (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • spełnienia obowiązków wynikających z RODO (art. 6 ust. 1 lit c RODO) np. w celu wykazania spełnienia obowiązku informacyjnego,
  • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit f RODO),
  • do celów marketingu oferowanych przez nas produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 4. Odbiorcy:
  Twoje dane będą udostępniane naszym podwykonawcom, którzy będą je przetwarzać na nasze polecenie np. […] a także właściwym organom państwowym na podstawie przepisów prawa.
 5. Okres przechowywania:
  Administrator będzie przetwarzać Twoje dane osobowe do momentu zakończenia obowiązywania umowy bądź do czasu wniesienia sprzeciwu – w zależności, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej. Później Administrator będzie je przechowywać do momentu przedawnienia roszczeń.
 6. Twoje prawa:
  • prawo dostępu do swoich danych osobowych,
  • prawo do sprostowania / uzupełnienia danych,
  • prawo do usunięcia danych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Obowiązek podania danych:
  Podanie przez Ciebie danych osobowych stanowi warunek zawarcia umowy, a w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celach podatkowych i składkowych obowiązek prawny, natomiast w pozostałym zakresie jest warunkiem realizacji przez administratora jego uzasadnionego interesu.
  Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi.